środa, 18 lutego 2015

Wywiad ze mną na blogu www.tur-tur.pl POLECAM!!!!

Polecam serdecznie wywiad ze mną na jednym z najpopularniejszych blogów o Turcji www.tur-tur.pl. Opowiadam o tym, czym się zajmuję, czyli przede wszystkim obsługą polskich przedsiębiorców inwestujących w Turcji oraz tureckich przedsiębiorców na terytorium Polski. Wspominam również o prawie rodzinnym i opiekuńczym, ponieważ wraz ze wzrostem liczy małżeństw polsko-tureckich, zwiększyła się istotnie liczba takich spraw. 

Zapraszam!!!!


http://www.tur-tur.pl/2015/02/17/projekt-tur-tur-odcinek-6-polsko-tureckie-sprawy-prawne/


sobota, 31 maja 2014

Zachęty dla inwestorów zagranicznych w Turcji
W 2012 roku Turcja wprowadziła nowa program zachęt dla inwestycji zagranicznych. Zgodnie z nową polityką gospodarczą rządu tureckiego, priorytetem są ograniczenie bezrobocia, transfer technologii, prywatyzacje przedsiębiorstw państwowych, zmniejszanie nierówności rozwoju regionalnego, a przede wszystkim zwiększenie napływu kapitału zagranicznego do Turcji.

System zachęt inwestycyjnych, dostępny jest zarówno dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Poszczególne zachęty podlegają modyfikacji pod kątem przyciągania inwestycji w sektorach produkcji przemysłowej i usług, energii czy eksportu. System ma w szczególny sposób zachęcać do inwestowania w takich sektorach jak : sektor motoryzacyjny, chemiczny, lotniczy i elektroniczny, a poszczególne programy zachęt sektorowych mają służyć wzrostowi zdolności technologicznych i wytwórczych krajowych producentów.

Aby móc korzystać z zachęt inwestycyjnych, uzyskać należy Certyfikat Zachęt Inwestycyjnych wydawany przez Ministerstwo Gospodarki Turcji. Ze względu na zmniejszanie nierówności rozwoju regionalnego oraz w celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji inwestycji tylko w zachodnich częściach kraju, Turcja podzielona została na 6 stref o różnym poziomie zachęt dla inwestorów.Minimalna wartość inwestycji, która uprawnia do ubiegania się o Certyfikat wynosi 1 mln. TL ( ok. 480 tyś. USD ) w strefie 1 i 2 oraz 500 tyś. TL ( ok. 240 tyś. USD ) w strefie 3  - 6.

Dzięki uzyskaniu stosownego certyfikatu, kwalifikowane inwestycje mogą ubiegać się o następujące korzyści :

·         zwolnienie z opłat celnych

·         zwolnienie z podatku VAT

·         obniżenie stawki podatku CIT

·         dopłaty do części składki na ubezpieczenia społeczne

·         dopłaty do kosztów obsługi kredytu

·         przydział gruntu pod inwestycję

 

Państwowy system zachęt dla inwestorów obejmuje 4 programy : ogólny, regionalny, inwestycji o dużej skali oraz inwestycji o skali strategicznych – te ostatnie muszą spełniać wymóg kwotowy tj. inwestycja o charakterze strategicznym musi wynieść minimum 50 mln TL – ok. 28 mln USD. Natomiast w programie ogólnym wsparciem mogą być objęte inwestycje w wysokości do 1 mln. TL     (strefa 1 i 2) lub 500 tyś. TL (strefa 3 -6) jedynie w postaci zwolnienia z VAT i ceł.

Z kolei wsparcie w ramach systemu regionalnego obejmuje kombinację złożoną z ww. instrumentów w wysokości uzależnionej od regionu, w zależności od stopnia rozwoju danego regionu – w regionach o mniejszym stopniu rozwoju (głównie wschodnia część Turcji) procedura ubiegania się jest łatwiejsza oraz można uzyskiwać korzystniejsze zachęty.

Autorem niniejszego postu jest współpracownik bloga Pan Jakub Küpçü- student IV roku Prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiadający podwójne obywatelstwo – polskie i tureckie. Od kilku lat czynnie działa w strukturach Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, w charakterze korespondenta oraz osoby współodpowiedzialnej za organizację i przebieg wizyt tureckich przedsiębiorców w Polsce. Wielokrotnie przebywał w Turcji, zna język, obyczaje tam panujące oraz charakter pracy z tym związany.  Pan Jakub związany jest z firmą z branży energetycznej oraz współpracuje z kancelarią adwokacką w Poznaniu. Kontakt pod adresem e-mail : jcb025@gmail.com .

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Nabywanie nieruchomości w Turcji przez cudzoziemców


Od dnia 18 maja 2012r. obowiązuje w Turcji znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami, znosząca obowiązującą dotychczas zasadę wzajemności.

Tureckie władze zidentyfikowały 183 kraje, do których zastosowanie znajdują znowelizowane zasady nabywania nieruchomości. Lista tych krajów nie jest udostępniona publicznie- zawiera ją uchwała Rady Ministrów, którą przekazano urzędom rejestracji własności nieruchomości (tr. Tapu ve Kadastro Müdürlügü). Dla poszczególnych krajów ustalono różne rodzaje i poziomy ograniczeń, w zależności od narodowości lub przynależności etnicznej cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na nabycie nieruchomości. Znowelizowana ustawa nie zezwala m.in. na nabywanie nieruchomości przez  obywateli Syrii, Armenii, Korei Płn. oraz nieuznawanej przez Ankarę Republiki Cypru oraz zawiera szereg restrykcji dotyczących obszarów przygranicznych.

Zasady znowelizowanej ustawy, które dotyczą wszystkich cudzoziemców – osób fizycznych, jak i prawnych, które chcą nabyć nieruchomość w Turcji :

·         łączny obszar zakupionej ziemi nie może w żadnej jednostce administracyjnej przekroczyć 10% ogółu prywatnej własności gruntów,

·         żaden cudzoziemiec – osoba fizyczna nie może być właścicielem łącznie gruntów o powierzchni przekraczającej 30ha w Turcji (przed nowelizacją było to 3ha)

Wszystkie wnioski o rejestrację własności nieruchomości należy składać w „tureckich księgach wieczystych” (tr. Tapu ve Kadastro Müdürlügü). Wnioski podlegają ocenie oraz muszą uzyskać zezwolenie ze strony lokalnych struktur wojskowych.

Lokalne urzędy rejestracji własności nieruchomości mogą z reguły dokonać wpisu po sprawdzeniu zgodności z “listą narodową” oraz uzyskaniu zgody lokalnych struktur wojskowych. Od tej reguły są jednak następujące wyjątki :

 • wnioski o nabycie gruntów rolnych wymagają uzyskania zezwolenia Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli, a w przypadku gruntów i obiektów zaliczonych do dziedzictwa kulturalnego Turcji – również Ministerstwa Kultury i Turystyki lub Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji),
 • wnioski o nabycie wysp należących do Republiki Tureckiej podlegają zatwierdzeniu przez MSW.

Dodatkowo, jeżeli cudzoziemiec kupuje działkę nieuzbrojoną (np. farma rolna, winnica) bez jakiejkolwiek zabudowy, wówczas w ciągu 2 lat od momentu zakupu musi przedstawić w lokalnym urzędzie zezwolenie budowlane na realizację zaplanowanego projektu zabudowy, potwierdzone przez stosowne ministerstwo. Jeśli nie spełni ww. obowiązku, Ministerstwo Finansów konfiskuje nieruchomość i sprzedaję osobie trzeciej, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze oddaje cudzoziemcowi.

Wszelkie regulacje dotyczące nabywania odnoszą się również do dziedziczenia nieruchomości.


Autorem niniejszego postu jest nowy współpracownik bloga Pan Jakub Küpçü- student IV roku Prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, posiadający podwójne obywatelstwo – polskie i tureckie. Od kilku lat czynnie działa w strukturach Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, w charakterze korespondenta oraz osoby współodpowiedzialnej za organizację i przebieg wizyt tureckich przedsiębiorców w Polsce. Wielokrotnie przebywał w Turcji, zna język, obyczaje tam panujące oraz charakter pracy z tym związany.  Pan Jakub związany jest z firmą z branży energetycznej oraz współpracuje z kancelarią adwokacką w Poznaniu. Kontakt pod adresem e-mail : jcb025@gmail.com . 

sobota, 11 stycznia 2014

Zmiany w polskiej ustawie o cudzoziemcach

Ten blog docelowo dotyczy prawa i biznesu w Turcji, jednakże w związku z podpisaniem w ostatnich dniach przez prezydenta RP nowej ustawy o cudzoziemcach i w związku z licznymi zapytaniami w tym temacie postanowiłam przedstawić najważniejsze zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Zaproszenia dla cudzoziemców

Ustawodawca w tym zakresie w moim przekonaniu wprowadził utrudnienia w stosunku do tego, co jest teraz ponieważ:

 • możliwa będzie odmowa wydania zaproszenia, w sytuacji kiedy okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu na terytorium RP jest inny niż deklarowany, np. jeśli urząd uzna, że cudzoziemiec zamierza przyjechać w celu podjęcia pracy, a nie w celach turystycznych, odmówi wydania zaproszenia
 • zróżnicowane wysokości środków finansowych zaprasząjącego od miejsca zakwaterowania, długości pobytu oraz możliwości majątkowych zapraszającego.

Zezwolenia na pobyt czasowy

 • zmiana nazwy z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
 • wydawane maksymalnie na okres 3 lat- a więc przedłużenie z maksymalnego okresu 2 lat
 • możliwość złożenia wniosku o wydanie zezwolenia przez cały okres legalnego pobytu, a nie na 45 dni przed zakończeniem zezwolenia/wizy- jest to ułatwienie istotne zwłaszcza dla osób, które dostaną wizę na krótszy niż 45 dni okres
 • najważniejsza wg mnie zmiana to taka, że cudzoziemiec będzie miał możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia JEDYNIE w przypadku zgodnego z prawem pobytu na terytorium RP- oznacza to, że nie będzie możliwości tzw. "legalizacji" nielegalnie przebywających na terytorium RP cudzoziemców, którzy poprzez zawarcie związku małżeńskiego mogą pod rządzami obowiązującej ustawy ubiegać się o udzielenie im zezwolenia
 • kolejna istotna zmiana to taka, że w związku z koniecznością złożenia odcisków palców wniosek o udzielenie będzie można złożyć jedynie osobiście- w tym momencie można tego dokonać poprzez pełnomocnika
 • w przypadku ustania przyczyny w związku z którą zostało wydane zezwolenie, cudzoziemiec będzie zobowiązany powiadomić organ administracji- odpowiedniego wojewodę pod sankcją nieudzielenia mu kolejnego zezwolenia na pobyt
 • ułatwienie natomiast zostanie wprowadzone w przedmiocie braku obowiązku przedstawiania tytułu prawnego do lokalu- będzie wystarczyć wskazanie miejsca zamieszkania
Ogromnym ułatwnieniem jest natomiast połączenie w jednej procedurze ubiegania się o zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenie na pracę. W związku z tym, że organom administracji zdarza się przekraczać kodeksowo wskazane terminy na załatwienie sprawy (wg kodeksu postępowania administracyjnego- natychmiast, miesiąć bądź 2 miesiące), powodowało to często komplikacje w czasie składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę i na zamieszkanie na czas oznaczony.
 
W jednej procedurze będzie można się również ubiegać o zezwolenie na pobyt w związku z prowadzoną działalnościa gospodarczą.
 
Ułatwnieniem dla studiujących cudzoziemców jest wydłużenie zezwolenia na pobyt z 1 roku na 1 rok i 3 miesiące, natomiast dla studentów starszych lat będzie to zezwolenia na 2 lata. Jednakże, uczelnie będą zobowiązane informować wojewodów o skreśleniu cudzoziemców z listy studentów, a wojewoda przy udzielaniu zezwolenia będzie miał prawo rozważyć zadowalający poziom postępów studenta w nauce.Ponadto, absolwenci polskich uczelni będą mogli uzyskać roczne zezwolenie na pobyt w celu poszukiwania pracy.
 
W związku z licznymi przypadkami zawierania małżeństw z obywatelami polskimi w celu obejścia ustawy, wprowadzono każdorazowy obowiązek, aby wojewoda (ale już nie Straż Graniczna) badał, czy małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia prawa.
 

Zezwolenie na pobyt stały

 • będzie mógł się o niego ubiegać cudzoziemiec pozostający 3 lata w związku małżeńskim oraz przebywający 3 lata legalnie na terytorium RP- wydłużenie o rok obowiązku pobytu na terytorium RP
 • obowiązek osobistego składania wniosku do wojewody w związku z koniecznością złożenia odcisków palców
 • cudzoziemcom, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt stały ze względu na związek małżeński z obywatelem polski, a rozwiodą się w przeciągu 3 lat od uzyskania zezwolenia, będzie mogło być ono cofnięte
 • udokumentowana znajomość języka polskiego

Większa kontrola oraz możliwość zobowiązania cudzoziemca do powrotu, jeśli cel pobytu na terytorium RP jest inny niż deklarowany

Są to najważniejsze moim zdaniem zmiany, naprawdę rewolucyjne, biorąc pod uwagę, że ustawa o cudzoziemcach została znowelizowana 2 lata temu, a poprzednia wersja obowiązywała przez długie lata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czwartek, 26 grudnia 2013

Jak założyć działalność gospodarczą w Turcji?

NOWY TURECKI KODEKS HANDLOWY 

Turecka gospodarka w ostatnich latach świetnie się rozwija, a tym samym Turcja ze swoim prawie 80 milionowym młodym społeczeństwem jest coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów. Aby ułatwić zagranicznym przedsiębiorcom inwestycje na terytorium Turcji, ustawodawca turecki podjął prace nad zupełnie nowym Kodeksem Handlowym, który w lipcu 2012 r. wszedł w życie. 
Głównym celem tak kompleksowej zmiany prawa handlowego była większa transparentność oraz otwartość dla zagranicznych inwestorów. 

REGIONALNE IZBY HANDLOWE- w Turcji wszyscy przedsiębiorcy obligatoryjnie skupieni są w regionalnych oraz branżowych izbach handlowych. Po zmianie Kodeksu Handlowego to właśnie regionalne izby handlowe prowadzą rejestr nowopowstałych spółek i oddziałów. Ogromnym ułatwieniem jest fakt, że rejestracji można dokonać w ciągu jednego dnia!

FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 • spółka akcyjna
 • oddział spółki zagranicznej
 • przedstawicielstwo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne- zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Nowy Kodeks Handlowy wprowadził możliwość zakładania spółek jednoosobowych.

Minimalny kapitał zakładowy to 10.000 lirów (TL).

Oznacza to, że możliwe jest powstanie spółki, w której jedynym wspólnikiem będzie osoba lub spółka zagraniczna. 

Spółka akcyjna

Podobnie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną albo więcej osoby fizyczne lub prawne- zarówno krajowe jak i zagraniczne. 

Minimalny kapitał zakładowy to 50.000 lirów (TL).

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Spółki, których kapitał zakładowy dzieli się na udziały/akcje, mogą zakładać swoje oddziały na terytorium Turcji.

Każdy oddział musi mieć swojego przedstawiciela, z tym, że niekoniecznie musi być to obywatel Republiki Turcji- może to być cudzoziemiec, lecz mający miejsce zamieszkania na terytorium Turcji.

Przedstawicielstwo

Ta forma jest przeznaczona jedynie dla celów promocyjnych, aby pozyskać partnerów biznesowych, inwestorów albo pierwszy krok w celu analizy rynku.